Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Vật liệu bê tông tươi

Hàm lượng nhóm atfan tăng lên thì tính quánh, nhiệt đỏ hóa mềm của bitum bê tông tươi cũng tăng lên. Hàm lượng của nhóm atfan trong bitum vào khoảng 10 – 38%.
Nhóm cacben và cacbôit : Tính chất của cacben gẩn giốn: như chất atfan, chỉ khác là không hòa tan trong benzen vã trong CC14, hòa tan được trong đisunfuacacbon khối lượng riênf( lớn hơn 1.
Cacbôit là một chất rắn dạng muội, không hòa tan trong; bất cứ dung môi hữu cơ nào.
Hàm lượng của các chất này ở trong bitum nhỏ hơn 1,5% ; làm bitum kém dẻo.
Nhóm axit atfan và các unhyđrit : Nhóm này là những nhựa hóa (nhựa axit) mang cực tính (gổm những phân tử chứa gốc cacbôxyn – COOH) ; nó là thành phần hoạt tính lirt mặt lớn nhất của bitum, dễ hòa tan trong rượu cổn, benzcnH cloroíooc và khó hòa tan trong etxăng. Axit atfan có khối lưọng riêng nhỏ hơn 1, màu nâu sẫm, hàm lượng ở trong bitum nhA hơn 1%. Khi hàm lượng tăng lên, khả năng thấm ướt và cưdní độ liên kết của bitum với bễ mặt vật liệu khoáng dạng cácbonitil tăng lên.
Nhóm parafln là những hyđrocacbua ở dạng rán. Paraíin thể làm giảm khả năng phân tán và hòa tan của atfan v trong các nhóm khác, có thể làm giảm tính đổng nhất crtdl bitum. Nếu tỉ lệ paraíĩn tăng lên, nhiệt độ hóa mềm, tính của bitum ở nhiệt độ thấp sẽ tăng lên, bitum hóa lỏng ở nlilậS độ thấp hơn so với bitum không chứa parafin. Tỉ lệ của trong bitum dầu mỏ đến 5%.
Tính chất của bitum phụ thuộc vào thành phần và tính chất của hỗn hợp các nhóm cấu tạo hóa học. Dựa vào cấu tạo hóa học có thể chia bitum dầu mỏ thành 3 loại. loại 1 : nhóm atfan > 25%, nhựa < 24% và dung dịch > 50%. Bitum loại 2 có hàm lượng nhóm cấu tạo hóa học