Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Tính đàn hồi bê tông thương phẩm

Khi tải trọng tác dụng thường xuyên sự phát triển của luflit Ị dạng phụ thuộc vào trị số ứng suất.
Khi tải trọng p nhỏ hơn giới hạn đàn hồi hoặc giới hạn chAjU (P