Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Sản xuất thạch cao

Thu mua máy tính giả cả hợp lý - Thiên Ấn

Thạch cao là chất kết dính rắn trong không khí, bao gồm chủ yếu là thạch cao nửa phân tử nước hoặc anhvđrit, được I chế tạo bằng cách nung và nghiền nguyên liệu. Nguyên liệu đế Ị chế tạo chất kết dính thạch cao (CKDTC) là khoáng thạch cao CaS04.2H20 , anhyđrit và các thải phẩm công nghiệp. CKDTC được chĩa thành 2 nhóm : thạch cao nung ở nhiệt độ thấp (150
– 160° C) và thạch cao nung ở nhiệt độ cao ( 700 – 1000°C). Nhóm nung thấp gồm có thạch cao xây dựng và thạch cao cường độ thấp, còn nhóm nung cao gổm có ximăng anhyđrit và thạch cao estric.
Xhạch cao xây dựng
Thạch cao xây dựng được sản xuất từ đá thạch cao bằng cách
nung ở nhiệt độ 150 – 160°c để khử bớt một phần nước :
CaS04.2H20 — CaS04 ,0,5H20 + 1,5 H20 – q
Khi nhào trộn thạch cao xây dựng với nước thì cho hỗn hợp dẻo, sau quá trình rắn chắc thì biến thành dạng đá. Phản ứng
xảy ra khi rấn chác là :
CaS04.0,5H20 + 1,5H20 CaS04. 2H20
Độ tan của CaS04.2H,(J nhỏ hơn của CaS04-0,5H20 5 lần nên hàm lượng CaS04.2H20 tăng dẩn, lượng nước, lại mất dẩn.
VI vậy hỗn hợp dẻo chuyển dần sang trạng thái keo roi sang kết tinh và rắn chác.
Thời gian kể từ khi nhào trộn thạch cao với nước đến khi
n<5 mất tính dẻo gọi là thời gian bát đấu ninh kết . Thời gian từ khi nhào trộn thạch cao với nước đến khi nó có cường độ nhất định gọi là thời gian kết thúc ninh kết. Đối với thạch cao I xây dựng người ta qui định thời gian bắt đầu ninh kết khôní, nhỏ hơn 6 phút và kết thúc ninh kết không lớn hơn 30 phúl Cường độ của thạch cao được xác định ở mẫu uốn có kích thước 4 X 4 X 16 cm và mẫu nén (sau khi uốn gãy ). Cườnj: Ị độ chuẩn được qui định ở tuổi 1,5 giờ rắn chắc trong điều kicii chuẩn. Thạch cao xây dựng được dùng để chế tạo bêtông, tri111 ngăn cách, vữa trát cho panen tường và các vật liệu trang I ri khác ở nơi khô ráo.