Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Quy trình trộn bê tông tươi

Cát và đá dăm đã được chuẩn bị trước (1) theo các số llậu I quy phạm được đưa vào thùng sấy (3) nhờ các máy chuyển vlỊti I liệu (2). Trong thùng sấy nhiệt độ từ 200 – 220°c. Máng chuyrtn I nóng (4) chuyển đá dăm và cát vào sàng chấn đông (5). Nhữnlll hạt đá và cát phù hợp thành phẩn hạt quy định được chuyrtn I vào thùng chứa (6). Bột khoáng được đưa vào thùng chứa nhrt I thiết bị vận chuyển (7). Vật liệu khoáng được chuyển qua thllt I bị định lượng (8) để xác định lượng vật. liệu cho một mẻ trộn I và chuyển vào máy trộn (9). Hỗn hợp vật liệu khoáng đượu I trộn khô trong thời gian 10 – 20 gy. Sau đó đưa bĩtum đã đun I ở nhiệt độ cần thiết vào. Nâng nhiệt toàn bộ hỗn hợp lên đốn I 150 – 170°c và trộn trong 60 – 80 gy đến khi nhận được hỏn hợp bêtông atfan. Dùng ôtô chuyên dụng vận chuyển hỗn I bêtông atfan đến địa điểm thi công. Việc rải và đầm chắc bêtởnịi I atfan thỉ tùy theo loại bê tông tươi, yêu cẩu lớp phủ mật đường vft I thiết bị mà có những quy trình công nghệ riêng.
ở Việt Nam hiện nay thường dùng các trạm trộn của NkhỊM Nhật và Mĩ. Các trạm trộn thường dùng máy trộn, làm viíy I theo nguyên tắc trộn cưỡng bức và tự động điểu khiển q 11(1 I trình trộn.