Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Kiểm tra chất lượng bê tông giá rẻ

Lượng bitum tối ưu được tính toán theo chi tiêu độ r< g của hỗn hợp vật liệu khoáng của các mẫu thí nghiệm I bê tông giá rẻ atfan và độ rỗng còn lại của bêtông atfan theo quy định ở quy phạm. Chuẩn bị các mẫu thí nghiệm từ hỗn hợp bêtông atfan, I trong đó lượng bitum dùng giảm đi 0,3 – 0,5% so với giới hạn dưới của các trị số trong bảng. Lượng bitum tối ưu được xác định theo công thức sau : Irong đó v£ – độ rống vật liệu khoáng của mẫu thí nghiệm, % ; yk – trọng lượng riêng của vật liệu khoáng g/cm3 ; Vị. – trị số độ rỗng của bêtông atfan theo quy phạm ở 20°c, % ; ỵB – trọng lượng riêng của bitum ở 20°c, g/cm3. Kiểm tra trên các mấu thí nghiệm Kết quả tính toán lượng bitum sẽ dùng để chế tạo ba mẫu thử và kiểm tra lại các tính năng cần thiết của bêtông utfan. Nếu chỉ tiêu độ rỗng không đảm bảo các chi tiêu khác (ví dụ cường độ, độ ổn định nước) thì điếu chỉnh lại thành phần vật liệu khoáng, chủ yếu là lượng bột khoáng. Sau đó tính lại lượng B và làm lại theo trình tự trên cho đến lúc đạt mọi yêu cầu theo quy định.