Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Đặc tính bê tông thương phẩm

Độ mài mòn của bê tông thương phẩm atfan phụ thuộc vào cường độ vrt độ cứng vật liệu khoáng vật. Độ mài mòn là đặc tính giảm khối lượng trên 1 cm2 bề mặt vật liệu chịu tác dụng tải trọnỊ.; va đập và mài mòn khi khai thác. Bêtông atfan nóng tron^ giai đoạn khai thác có thể bị mài mòn 0,2-l,5mm trong 1 nãm
Độ ổn định nước
Độ ổn định nước của bêtông atfan phụ thuộc vào thành phân khoáng vật của vật liệu chế tạo. Nước là môi trường lỏng đi dàng thấm ướt bề mặt hạt đá vôi hơn và làm mất lực dính kAt của chất kết dính hữu cơ với hạt, làm giảm độ ổn định nước của bêtông atfan. Nếu vật liệu khoáng ổn định nước sẽ tạo IM màng liên kết bền vững, đảm bảo độ ổn định nước cho bêtônn atfan.
Tính ổn định nước được đánh giá bằng hệ số ổn địnli
nước Km (tỷ lệ giữa cường độ mẫu bêtông atfan thí nghiẠni
ở trạng thái bảo hòa nước và trạng thái khô ở nhiệt độ 20°C),
’ Hbh , . _ _
Km = —— cẩn phải nằm trong giới hạn từ 0,6 đến 0,9.
K
. Độ rỗng của bêtông atfan /
Độ rỗng trong bêtông atfan cho khả nâng kết luận vể Hự
hợp lý của thành phần cấp phối hạt của hỗn hợp. Sự sai lộch
về độ rỗng so với độ rỗng chuẩn ở mức độ thấp chứng tỏ rAnjj| việc lựa chọn lượng bitum là chính xác. Nếu độ lệch ở 1)11(1’ độ lớn cho thấy lượng bitum. thành phẩn hạt khoáng lự« chọn chưa chính xác.
Tính dế tạo hình của hỗn hợp bêtông atfan
Tính dễ tạo hình của hỗn hợp của bêtông atfan là d.1111
bảo cho việc vận chuyển, rải, đầm chác bêtông atfan cũng nhu
chất lượng của bêtông sau thi công đạt các yêu cầu kĩ thuật trên cơ sở thành phẩn vật liệu đã lựa chọn đúng. Tính dễ tạo hình được đặc trưng bằng độ dẻo hay cứng của hỗn hợp. Căn cứ vào độ dẻo chia^hỗn hợp bêtông làm hai loại : dẻo và
chảy. Bêtông dẻo được đẫm chắc bằng lu hoặc đầm chấn động. Bêtông chảy được đầm nén nhờ trọng lượng bản thân.