Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Chất kết dính bê tông tươi

http://dogominhquoc.com.vn/mua-giuong-ngu-gia-re-o-dau-uy-tin-1-2-1896727.html / http://dienmaysaigon.com/e-vn-19-0/may-tam-gian-tiep-ferroli.html

Chất kết dính vô cô (CKDVC) là loại vật liệu (thường ở dạng bột) khi nhào trộn với nước thì tạo thành loại hỗ dẻo, dưới tác dung của các quá trình hđa lí tự nó có thể rắn chắc và chuyển nang trạng thái đá. Lợi dụng khả năng này của CKDVC người la thường sử dụng chúng đê’ gắn các loại vật liệu rời rạc (cát. (iá, sỏi ) thành một khối đổng nhất như trong công nghệ chế tạo bêtông tươi, gạch silicat, vữa xây dựng, các loại vật liệu đá nhân tao không nung và các sản phẩm ximăng amiăng.
CKDVC được chia Ịàm 3 loại : chất kết dính rán trcng không khí, trong nước và trong otocla.
CKDVC rắn trong không khí có khả năng rán chác và giữ được rường độ lâu dài trong môi trường không khí. Theo thành phần hóa học nó được chia làm 4 nhđm : 1) vôi rắn trong không khí thành phần chủ yếu là CaO) ; 2) chất kết dính manhê (thành |)hán chủ yếu là MgO) ; 3) chất kết dính thạch cao (thành phần nhú yếu là CaS04) và 4) thủy tinh lỏng – silicat natri hoặc kali (Na,0.nSi02 hoặc K20.mSi02) ở dạng lỏng.
Chất kẽt dính rắn trong nước có khả năng rắn chắc và giữ itư<»c cường độ láu dài không những trong môi trường không khi mà cả trong nước. Vê thành phẩn hóa học chất kết dính rắn trong nước ìà một ho thống phức tạp bao gổm chủ yếu các liên kết của 4 oxyt : CnO – SiO, -A1203 -Fe203. Các liên kết đó hình thành ra 3 nhrím chất kết dính chử yếu sau: 1) Ximăng silicat : khoáng ch lì yếu là silicat canxi (đến 75%). Trong nhóm này gồm có KI mang pooclăng và các chủng loại của nó (nhóm chất kết dính rlni yếu dùng trong xây dựng); 2) Ximăng alumin : aluminat