Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Cấu trúc bê tông thương phẩm

Mua bán laptop cũ ở đâu uy tín?

Trên cd sở chất dính kết hữu cơ (bitum, guđrông, nhũ tươnnt trong xây
Cấu trúc của bê tông thương phẩm atfan
a – hệ số (đối với bêtông atfan a — 1).
Cường độ bêtông đặc biệt sự thay đổi lượng bitum, lượng t khoáng làm thay đổi đáng kể cường độ. Ngoài ra, cường còn phụ thuộc vào công nghệ làm đặc bêtông, nhiệt độ và độ biến dạng.
Khi lượng bitum nhỏ hơn và lớn hơn lượng bitum hợp lí ! làm giảm khả năng liên kết của bitum với vật liệu khoáng lạo nên cấu trúc không hợp lí, vì vậy làm giảm cường độ.
fing độ bêtông atfan phát triển tỉ lệ thuận với độ quánh
chất liên kết hữu cơ.
Tính biến dạng
Bêtông atfan là một vật liệu đàn hổi – chảy dẻo. IVty theo trạng thái và điều kiện biến dạng có thể xuất hiện tiltil chất đàn hồi hoặc tính chất chảy dẻo.
Vễ trạng thái ứng suất – biến dạng bêtông atfan có nhứn« tính chất tổng hợp phức tạp : đàn hồi, dẻo, chảy và chiiMịi ứng suất (sự giảm ứng suất theo thời gian biến dạng).
Như vậy để giải quyết vấn đề thực tế trên cần xét qtinit hệ giữa biến dạng và thời gian tác dụng của tải trọng. Hự xuất hiện tính chất đàn hồi hay tính chất chảy dẻo phụ thuộn vào tỉ lệ giữa thời gian đặt tải và thời gian chùng ứng surtti
Bêtông atfan cẩn có độ đàn hổi cao để đảm bảo ổn ‘t|hli khi khai thác. Biến dạng dẻo lớn lớp phủ mặt đường S( <||| hiện tượng : trượt, lượn sóng, dổn đống, hằn vết bánh nl Các hiện tượng biến dạng dẻo đó xuất hiện và phát t riííii nhiéu ở các vùng nóng trong những ngày hè. Độ dẻo được XMI định bằng độ giãn dài tương đối khi kéo ở nhiệt độ thấp nliAI và cao nhất khi khai thác.