Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Các tính chất của bê tông giá tốt

Các tính chất của bê tông giá tốt atfan
Các tính chất của bêtông atfan thay đổi đáng kể theo nhlộl 9 độ. ở nhiệt độ bình thường chứng có tính đàn hổi – diVi I khi nhiệt độ tăng – chảy dẻo, khi nhiệt độ giảm, bêtông atlun trở nên giòn.
Các chỉ tiêu kỹ thuật của bêtông atfan là cường độ, độ liláL dạng khi nhiệt độ thay đổi, độ ổn định nước và tính dễ I1JF hỉnh.
Cường dộ
Cường độ biểu thị khả năng chịu lực của bêtông atffin|ệj| các điều kiện nhiệt độ khác nhau.
Cường độ chịu nén của bêtông atfan được xác định tại nhlfl độ 50°c, 20°c, 0°c. Cường độ ở 50°c biểu thị tính ổn MlT
động của vật liệu làm bêtông, còn ở 0°c – tính chốnt; nế của bêtông atfan. Cường độ chịu nén là cường độ girtl HI khi nén các mẫu chuẩn trong điểu kiện nhiệt độ và đạt if theo quy định. Kích thước mẫu chuẩn có đường kính bằng chi cao (d = h và bằng 71,4 hoặc 50,5mm (tùy theo độ 1ỚI1 Ill vật liệu khoáng) được chế tạo ở nhiệt độ thi công.
ở nhiệt độ 20°c cường độ giới hạn khi nén ■ bêtông atfan gần bằng 25kG/cm2, khi kéo : 6-8 lần nhỏ hfl
ỏ nhiệt độ 50°c cưòng độ giảm xuống chỉ còn 1-2 kC./i im khi nhiệt độ nhỏ hơn 0°c cường độ tăng đến 150-200 k<¡/«| Đặc tính quan trọng của bêtông atfan là cường độ cl) ị II M Cường độ chịu kéo cao cho phép bêtông atfan có độ c||Ệ nứt cao khi khai thác. Cường độ của bêtông atfan dư»,1(1 định trên thiết bị Marshall (hình 13-1). Cường độ chịu nén được xác định bằng cách nén HKlilệ các mẫu nén. Giới hạn cưòng độ chịu kéo RK xác định ■ công thức sau : Thiết bị Marshall Rk = aF/dh, ng đó : F – tải trọng phá hoại, kG ;