Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bê tông tổ ong tươi giá rẻ

Đặc điểm cơ bản của hỗn hợp bê tông tươi giá rẻ tổ ong là chứa nhiều vA nliA nước thừa chậm. Do đó độ co ngót khá lớn. Để (10 ni thế cho vào hỗn hợp đến 15% cốt liệu nhẹ cũng
rtt IhiOn nhiên hạt nhỏ. Để hạ thấp độ hút nước có thể Iiịí phụ gia kỵ nước hoặc phủ trên bề mặt lớp vật liệu nurtcỉ.
liệu để chế tạo bêtông tổ ong là chất kết dính và iV nlllc Chát kết dính thường là ximăng pooclăng (bêtông vrt hột vôi sống (bêtông không ximãng rắn chắc trong )! 1 Imi lò cao nghién mịn) có tác dụng làm giảm lượng kốt dính, giảm co và nâng cao chất lượng bêtông. Iin.-h linh được nghiền (chủ yếu là nghiền ướt) để tăng độ tlnli Tỷ số giữa chất kết dính và cấu tử silic được thiết kng thực nghiệm.
nhít kốt dính được trương phổng bằng hai phương pháp : ■M,(• pháp hóa học (dùng phụ gia tạo khí) ; 2) phương pháp (dung phụ gia tạo bọt).
khí có công nghệ đơn giản, chất lượng bêtông ổn itAh khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.
nttồnK khí và silicat khí 1
IIK khí được chế tạo từ hỗn hợp ximãng pooclăng (thường Am vổi rắn trong không khí hoặc Na2C03) cấu tử silic ni U,U) khí.
Theo loại phản ứng htía học, chất tạo khí được phân làm ba loại : 1) tương tác hóa học với chất kết dính hoặc sản phẩm thủy hóa của nd (bột nhôm) ; 2) phân giải ra khí (H202) ; 3) có tương tác với nhau và tách khí trong phản ứng trao đổi (bột đá vôi và axit clohyđric).
Quá trình tách khí do phản ứng hda học giữa hyđroxyt canxi và bột nhôm xảy ra theo phương trình :
2AI + 3Ca(OH)2 + 6H20 = 3Ca0.AI203.6H20 + 3H2 t
Trong điều kiện bình thường 1 kg bột nhôm tách ra l,245m3 khí hyđro. Khi tãng nhiệt độ thể tích khí tách ra cũng tăng lên. Trong thực tế lượng bột nhôm sử dụng lớn hơn nhiều, vỉ không phải toàn bộ bột nhôm đều tham gia phản ứng và một phấn khí tạo ra đã bị bay đi khi trương phồng và nhào trộn hỗn hợp. Hệ số giữ khí thường vào khoảng 0,7-0,85. Để chế tạo lm3 bêtông khí có khối lượng thể tích 600 – 700 kg/m3 cần 0,4-0,5 kg bột nhôm.
Bột nhôm được sử dụng ở dạng huyên phù. Để cho bột cđ tính ưa nước người ta thường xử lý bằng dung dịch chất hoạt động bể mặt C/ỊE, colofan.
Khi trộn peroxythyđro (dễ bị phân giải trong môi trường kiềm) với ximăng, oxy thoát ra khá mạnh theo phương trình :
H2O2 —* 2H2O + O2 t
Hổ ximãng đông cứng rất nhanh, nên việc rót hỗn hợp vào khuôn không được chậm quá 3 phút. Chất tạo khí loại này làm cho bêtông cổ cường độ cáo (100 – 120 kG/cm2), khối lượng thể tích lớn (1100 – 1200 kg/m3).