Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bê tông tổ ong giá tốt

Khối lượng thể ti ch đặc trưng cho khả năng cách nhiệt vi mức độ nhẹ của bêtông. Khối lượng thể tích của bêtông có thi*1 giảm nhẹ bằng cách lựa chọn thành phần hạt của cốt liệu Vf tăng tối đa hàm lượng của nó (có nghĩa là giảm lượng dùn>: ximăng). Việc dùng ximăng mác cao (gấp 4-6 lẩn cường độ bêtông) củng là biện pháp giảm lượng dùng ximăng. Việc tạo rỗng trong đá ximăng bằng cách sử dụng một lượng nhỏ phu
gia tạo khí và tạo bọt là biện pháp giảm khối lượng thể tích
bêtông quan trọng nhất, trong khi đó những lỗ rỗng nhỏ phân
bố đẽu được tạo ra khôni: làm giảm đáng kể cườn*: độ bêtông.
Tính dẫn nhiệt củn bêtông nhẹ phụ thuộc chủ yếu vào khối lượng thố
tích và độ ẩm của nđ.
Khi độ ẩm tăng lên 1%
thì độ dẫn nhiệt tăng lôn 0,014 – 0,03 kCal/m.c.h Hình 7-22, mô tả sự phụ thuộc của độ dẫn nhiệt vào khối lượng thể tích của bêtông.
Tùy thuộc vào độ dán nhiệt của bêtông chiêu dày của tường ngoài có thA dao động từ 20 đến 40cm.
Bêtông tổ ong
Khái niệm ve bê tông tổ ong giá tốt
Bêtông tổ ong là tỉạng đặc biệt của bêtông nhẹ và đặc bioi nhẹ. Nó được chế tạo bằng cách làm rán chắc hỗn hợp chrtt kết dính, cấu tử silic và nước đã được làm trương phổng lôn 
ti.K) rỗng. Cấu trúc tổ ong gổm những lỗ rỗng nhỏ llitidí 0,fi-2 mm) phân bố đều. Thành lỗ rỗng mỏng, bền Nhrt (lo bfítông cđ khối lượng thê’ tích nhỏ, độ dẫn nhiệt VA khA niing chịu lực tốt. Đỗ rỗng của bêtông có thể đến
(IM quít trình chế tạo, độ rỗng có thể được điểu chỉnh để
I l)Atông có khối lượng thể tích khác nhau : bêtông
11111 >■ I c:d khối lượng thể tích nhỏ hơn 500 kg/m3, bêtông lwr – ciich nhiệt có khối lượng thể tích 500 – 900 kg/m3, ■Ị . 11 n 1 lực (để chế tạo bêtông cốt thép) có khối lượng thể Ói«) 1200 kg/m3.