Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bê tông Sài Gòn giá tốt

http://dogominhquoc.com.vn/tu-quan-ao-go-xoan-dao-4c-ls-1-1-1485027.html / http://ksthalian.vn/5-mau-noi-that-cho-phong-ngu-hien-dai

Chất kết dính
Để chế tạo nhũ tương, có thể dùng các chất kết dính hữu cơ như bitum dầu mỏ loại đặc, loại lỏng và guđrông than (1,1 xây dựng đường. Khi dùng chất nhũ hóa dạng bột (bột vôi tôi, đất sét) bê tông Sài Gòn thì có thể dùng các loại mác thấp (số 1-3), còn khi xây dựng mặt đường .ở vùng khí hậu nóng – dùng các loại mái cao (nhựa số 5).
1. Nước
Nước dùng để chế tạo nhũ tương khi dùng chất nhũ anion hoạt tính thì phải là nước mềm (nước có độ cứng không lớn hơn 3 mili đương lượng gam/lít).
2. Chất nhũ hóa
Chất nhũ hóa là chất hoạt tính bề mặt, những phân tử cún nđ bao gổm phần không mang cực tính là những gốc hyđrôcacbim, và phần có mang cực tính. Chất này có khả năng hấp thụ tPM bễ mặt giọt bitum hay guđrông làm cho nhũ tương ổn định, v khi đđ gốc hyđrôcacbua (nhóm không mang cực tính), là nhóm kị nước, nên nó luôn luôn hướng đến pha có cực tính nhỏ hon
– hướng vào bitum ; còn nhóm ctí cực tính, là nhóm ưa nuớol thỉ hướng vào nước. Do cấu trúc phân tử của chất hoạt tính bề mặt không đối xứng như vậy, nên ở lớp bề mặt, chúng địnli hướng phù hợp với quy luật cân bằng cực tính, và làm giảm sức căng bề mặt ở mặt phân chia giữa nước và bitum, tức Irt nó làm giảm sự khác nhau về sức căng bể mặt của bitum và nước.
Chất nhũ hóa được chia ra các loại anion, hoạt tính, catimi hoạt tính và loại không sinh ra ion.
Chất nhũ hóa anion hoạt tính gồm có : xà phòng của Chất axít béo, axít nhựa, axít naftalen và các axít sunfua naftalcn
Chất nhũ hóa cation hoạt tính là những muối của các chất amôniac bậc bốn ; các amin bậc nhất, -bậc hai và các murtl của chúng ; các điamin, …