Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bê tông Sài Gòn chất lượng

http://dogominhquoc.com.vn/tu-quan-ao-go-soi-4-canh-2hc-1-1-1414854.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-31-0/tu-dong-alaska.html

- Nhóm chất dầu. Gồm những hyđrocacbua ở thể lỏng, chủ yếu là các hyđrocacbua thơm. Nhóm chất dầu có khả nâng trùng hợp phân tử tạo thành dạng chất nhựa và làm cho tính nhởl, của guđrông tăng lên. Nhóm chất dầu làm guđrông có tính lưu động, tỉ lệ là 60-80% trong guđrông.
Ngoài các nhóm cơ bản trên, trong guđrông còn chứa phênon, antraxen, naftalin với tỉ lệ sau : phenon < 5% ; naftalen sí 7% ; antraxen ^ 10%. Cấu trúc. Guđrông than đá cũng là một hệ thống keo phứi tạp. Trong đó than tự do và chất nhựa rắn là pha phân tán, còn chất dầu là môi trường phân tán. Chất nhựa mểm, phênon, antraxen hấp thụ trên bễ mặt các phân tử chất rán làm ổtiị định cấu trúc của guđrông. Cấu trúc của guđrông sẽ bị thay đổi khi chứa nhiều naftalen và antraxen. Khi đó các chất này sẽ kết tinh và tạo ra cấu trúc hạt làm hạ thấp tính dính cũn guđrông. Các tính chất của guđrông than đá xây dựng đường. Tính nhớt : Tính nhớt phụ thuộc vào tỉ lệ của pha rắn vA pha lỏng. Khi tăng tỉ lệ nhóm than tự do và chất nhựa rán, đống thời giảm chất dầu, thì tính nhớt của guđrông tăng lên, I Tính nhớt của guđrông than đá được kí hiệu là và xác định bằng nhớt kế : đo thời gian để cho 50ml guđrông chảy qua lỗ có đường kính 5 hay 10 mm, ở nhiệt độ 30° và 50°c. Tính dẻo : Tính dẻo của guđrông than đá thấp hơn nhiểu so với tính dẻo của bitum dẩu mỏ khi có độ nhớt như nhau. Tính dẻo của guđrông thấp là do chứa thành phần có tính dẻo và đổng thời lại chứa than tự do. Tính ổn định thời tiết : Tính ổn định thời tiết của guđrông thấp hơn so với bitum. Khoảng biến đổi nhiệt độ T của guđrông nhỏ hơn 10°c (bitum có T lớn hơn 50°C). Nguyên nhân là do guđrông có chứa nhóm chất rắn kém ổn định với nhiệt độ và chất nhựa mềm dễ nóng chảy. Tính hóa già. : Thành phần của bê tông Sài Gòn xây dựng dường có nhóm chất dầu. Trong quá trình làm việc chất dấu I sẽ bay hơi làm tính nhớt của guđrông tăng lên. Các hyđrocacbua cao phân tử chứa trong guđrông đều ở dạng chưa no, chúng dễ lương tác với oxy trong không khí tạo thành hợp chất phức tạp I cũng làm tính nhớt của guđrông tăng lên. Quá trình này xảy ì ra nhanh dưới tác dụng của các yếu tố thời tiết. Khả năng liên kết của guđrông với be mặt vật liệu khoáng : Khả nãng này của guđrông có cao hơn so với bitum dầu mỏ, vì trong chứa các chất mang cực tính cao hơn bitum dầu mỏ. Khối lượng riêng : Khối lượng riêng của guđrông than đá thường lớn hơn 1. Thực tế tính toán lấy bằng l,25g/cm3.