Sơn tường, sơn nhà, thi công sơn, bê tông

Bảo quản bê tông tươi

http://dogominhquoc.com.vn/tu-ao-go-po-mu-tu-nhien-4c-tt-mq-1-1-1139706.html / http://dienmaysaigon.com/d-vn-37-0/tu-dong-sanaky.html

Chất lượng của vôi càng tốt khi hàm lượng CaO càng cao vi cấu trúc của nó càng tốt (dễ tác dụng vớí nước ). Do đó đế đánh giá chất lượng của vôi (xác định một cách định lượng hoậc định tính hàm lượng CaO) người ta dùng các chỉ tiêu sau.
Độ hoạt tính của vôi
Độ hoạt tính của vôi X (%) là tỷ lệ của CaO + MgO có trontf vôi, được xác định bằng phương pháp chuẩn. Nếu lượng axit clohyđric dùng để chuẩn có nồng độ IN là V (cm3 ) và khối lượng vôi đem thí nghiệm là g (gam) thì :
V . 0,02804
X = — 100%
g
Vôi có độ hoạt tính cao khi X > 80%
Nhiệt độ tôi và tóc độ tôi
Nhiệt độ tôi là nhiệt độ cao nhất trong quá trình tôi vôl
(°C) . Tốc độ tôi là thời gian (ph) từ khi cho một lượng vôi tấc dụng với một lượng nước nhất định đến khi đạt được nhiộl độ cao nhất.
Vôi có cấu trúc hợp lí và độ hoạt tính lớn (nhiểu CaO) thl sẽ có nhiệt độ tôi cao và tốc độ tôi nhanh.
Sản lượng vôi là lượng vôi nhuyễn (lít) do 1 kg vôi sốntf sinh ra. Khi độ hoạt tính của vôi lớn thỉ lượng vôi nhuyỗn (có độ dẻo tiêu chuẩn) sinh ra càng nhiễu (thể tích vôi tản*: từ 1,5 đến 3 lần).
Lượng hạt sượng (hạt non lửa và già lửa) là hạt không b|
tôi, còn lại trên sàng N063 (124 lỗ/cm2 ) sau khi sàng vAi nhuyễn trong nước.
Công dụng, bảo quản
Vôi được sử dụng nhiều nhất để chế tạo vữa xây, vữa trát và vữa trang trí. Ngoài ra, nó còn được dùng để sản xuất chất kết dính hỗn hợp, vật liệu silicat.
Việc bảo quản vôi sống tương tự như ximãng (ngân cách với môi trường ẩm). Còn vôi nhuyễn được bảo quản trong hố ngập nước hoặc phủ kín để tránh hiện tượng cacbonat hóa.